AYDINLATMA METNİ

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Ziyaret sürecinizde değerli ziyaretçilerimize ait birtakım kişisel verileri işlemekteyiz. Kişisel verilerin işlenme süreci ve ziyaretçilerimizin sahip olduğu haklar, işbu aydınlatma metninde belirtilmiştir.

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Şirketimiz Koza Altın İşletmeleri AŞ (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi

(Ad, soy ad, t.c. kimlik no)

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması

İş yeri güvenliğinin sağlanması

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi

Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Bilgisi

(Telefon)

Görsel ve İşitsel Bilgi

(Kamera Kaydı)

İş yeri güvenliğinin temini

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi

Taşınır mal ve kaynak güvenliğinin takibi

Hukuki süreçlerin takibi

Saklama ve imha süreçlerinin yönetilmesi

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, taleple bağlı şekilde bilgi verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgisi

(IP bilgisi, internet sitesi giriş ve çıkış bilgileri)

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Yönetim faaliyetlerinini yürütülmesi

Talep ve şikayetlerin yönetilmesi

Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 

 

 

 

Lokasyon Bilgisi

(Ziyaretçi kartı hareketleri)

Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Araç ve Plaka Bilgisi

(Araç ruhsat ve muayene bilgileri, plaka bilgisi)

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Sağlık Bilgisi

(Mücbir sebep ve/veya olası bir iş kazası halinde kişiye erken müdahale edilebilmesi amacıyla gerekli kişisel veriler)

Acil durum yönetim süreçlerinin yürütülmesi

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

Acil Durum Kayıt Formu (Ad, soyad, telefon, adres, yaralanma bilgisi)

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

  • Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri ve yasal düzenlemeler doğrultusunda Emniyet Güçleri başta olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
  • Yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına,
  • Ziyaretçinin karşılanması amacıyla ziyaret süreci ile bağlantılı olan Koza Grup Şirketlerine ve Koza Holding AŞ’ye,
  • Acil durum süreçlerinin yönetilmesi amacıyla ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına aktarım yapılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, yüz yüze veya diğer iletişim kanallarıyla görüşmeler, ziyaretçi kartına tanımlı manyetik okuyucular, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

6698 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince her ilgili kişi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize başvuruda bulunarak;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

Genel aydınlatma metnimize kozaaltin.com.tr internet adresimizden erişebilirsiniz.

 

 

TAAHHÜTNAME METNİ

Ziyaretçilerimiz, ziyaret sürecince edindiği 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanan hiçbir dokümanı, yetkisiz kimse ile paylaşmayacağını, hukuka aykırı olarak başkasına aktarmayacağını, işleme amacı dışında kullanmayacağını ve işleme amacı ortadan kalktığında yasal süresi içerisinde, herhangi bir yasal süre öngörülmemiş ise makul süre içerisinde silme, yok etme veya anonim hale getirme süreçlerini gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir.